Weź udział w konkursie

* pola obowiązkowe

Dane osobowe

Dane teleadresowe

Informacje o pracy

Praca konkursowa

Zgłaszający winien dołączyć do wniosku następujący komplet dokumentów:

 • curriculum vitae w językach polskim i angielskim
 • wniosek konkursowy opisujący przedmiot odkrycia/wynalazku; wniosek nie powinien przekraczać 5 stron znormalizowanego maszynopisu (1800 znaków ze spacjami na stronę)
 • skrócony opis zgłaszanego do Konkursu przedmiotu odkrycia/wynalazku, dokonany na jednej stronie znormalizowanego maszynopisu (1800 zzs)
 • listę dotychczasowych publikacji naukowych, których zgłaszający był autorem lub współautorem
 • listę prowadzonych i/lub wdrożonych projektów
 • wydrukowany i podpisany kompletny formularz zgłoszeniowy, który należy równocześnie przesłać pocztą tradycyjną na adres podany przez Organizatora

Zgłaszający może dołączyć do wniosku konkursowego dodatkowe dokumenty w postaci:

 • Wskaźnika Hirscha
 • Kilku (nie więcej niż 5) przykładowych publikacji z ostatnich 3-5 lat kariery naukowej
 • Zgłoszenie patentowe dokonane w odpowiednich urzędach polskich i zagranicznych

Regulamin

REGULAMIN KONKURSU SYNTHOS CHEMICAL AWARD

§1 Cel konkursu

Konkurs Synthos Chemical Award, zwany w dalszej części niniejszego regulaminu „Konkursem” służy promocji, wyróżnieniu i nagrodzeniu polskiego chemika – innowatora w dziedzinie chemii, którego dokonane odkrycia naukowe zostały wdrożone lub mają szansę na wdrożenie i wpływ na rozwój polskiego przemysłu chemicznego. Dodatkowo konkurs ma na celu promowanie chemii, jako nauki oraz technologii chemicznej, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu na rozwój polskiej gospodarki.

§2 Organizator konkursu

Organizatorem Konkursu jest Synthos S.A. z siedzibą w Oświęcimiu przy ul. Chemików 1, 32-600 Oświęcim, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000038981, NIP 549-00-02-108. Wysokość kapitału zakładowego i wpłaconego wynosi 39 697 500 zł.

§3 Adresaci konkursu

 1. Konkurs skierowany jest do naukowców posiadających polskie obywatelstwo, którzy w swojej pracy naukowej i badawczej koncentrują się na obszarze nauk chemicznych. Uczestnikiem konkursu może być wyłącznie osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która w dniu rozpoczęcia konkursu nie ukończyła 50. roku życia.
 2. Do konkursu zgłaszać się mogą naukowcy, którzy dokonali odkryć naukowych lub opracowali wynalazki, które zostały wdrożone lub mają szansę na wdrożenie i wpływ na rozwój polskiego przemysłu chemicznego.
 3. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby:
  1. spokrewnione lub spowinowacone z członkami Kapituły Konkursowej,
  2. osoby, w przypadku których istnieje bezpośrednia zależność służbowa z członkiem Kapituły,
  3. osoby, w przypadku których członek Kapituły Konkursowej miał merytoryczny wpływ na powstanie zgłaszanego odkrycia lub wynalazku,
  4. pracownicy i członkowie rodzin pracowników Organizatora.

§4 Zgłoszenia do konkursu

 1. Podstawą zgłoszenia mogą być tylko oryginalne (opublikowane) prace naukowe i/lub patenty, których zgłaszający są głównymi autorami i posiadają do nich prawa oraz prowadzą badania naukowe w tej dziedzinie. Zgłaszający odpowiedzialny jest za to, aby przedmiot zgłoszenia nie naruszał jakichkolwiek praw osób trzecich lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 2. Zgłoszenia dokonywane są osobiście, drogą elektroniczną, za pośrednictwem formularza internetowego na stronie www.synthosaward.com. Formularz składa się z dwóch części: pierwsza część zawiera dane autora, w tym kompletne dane kontaktowe w postaci numeru telefonu, adresu korespondencyjnego oraz adresu e-mail, natomiast druga część załączana w formie plików PDF stanowi komplet dokumentów-załączników, które podlegać będą ocenie Kapituły Konkursowej. Zgłaszający winien dołączyć do wniosku następujący komplet dokumentów:
  1. Życiorys-Curriculum Vitae w językach polskim i angielskim,
  2. Opis zgłaszanego do Konkursu przedmiotu odkrycia/wynalazku, dokonany na jednej stronie znormalizowanego maszynopisu (1800 znaków ze spacjami),
  3. listę dotychczasowych publikacji naukowych, których zgłaszający był autorem lub współautorem,
  4. listę prowadzonych i/lub wdrożonych projektów,
  5. wydrukowany i podpisany kompletny formularz zgłoszeniowy (w tym Regulamin), który należy równocześnie przesłać pocztą tradycyjną na adres podany przez Organizatora.
 3. Zgłaszający może dołączyć do wniosku konkursowego dodatkowe dokumenty w postaci:
  1. wskaźnika Hirscha,
  2. kilku (nie więcej niż 5) przykładowych publikacji z ostatnich 3-5 lat kariery naukowej,
  3. zgłoszenia patentowe dokonane w odpowiednich urzędach polskich i zagranicznych,
 4. Wniosek konkursowy nie powinien przekraczać 5 stron znormalizowanego maszynopisu (1800 znaków ze spacjami/stronę).
 5. Wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego traktowane jest jako zgłoszenie do Konkursu. Jest to równoznaczne z zapoznaniem się zgłaszającego z Regulaminem..
 6. Zgłoszeń dokonywać należy w okresie od 1 maja do 31 października  2016 roku.
 7. Zgłaszający zobowiązany jest przedstawić dodatkowe, niewymienione powyżej dokumenty na ew. prośbę Kapituły Konkursowej.

§5 Kapituła konkursowa

 1. Oceny merytorycznej zgłoszonych aplikacji konkursowych wraz z dołączonymi dokumentami oraz wyboru grona Finalistów Konkursu oraz zwycięzcy dokona Kapituła Konkursowa, składająca się z wybitnych polskich naukowców w dziedzinie chemii oraz przedstawicieli Organizatora.
 2. Kapituła Konkursowa pracować będzie w składzie:
  1. Prof. Karol Grela - Członek Kapituły Konkursowej,,
  2. Prof. Bogdan Marciniec - Członek Kapituły Konkursowej,
  3. Prof. Krzysztof Matyjaszewski - Członek Kapituły Konkursowej,
  4. Prof. Mieczysław Mąkosza - Członek Kapituły Konkursowej,
  5. Prof. Stanisław Penczek - Przewodniczący Kapituły Konkursowej,
  6. Dr Jarosław Rogoża - Członek Kapituły Konkursowej, Dyrektor ds. Badań i Rozwoju firmy Synthos S.A.
  7. Bartosz Kowalczyk – Członek Kapituły Konkursowej, Kierownik Działu Organizacyjno-Prawnego Synthos S.A.
 3. Kapituła Konkursowa powołana zostanie najpóźniej 2 tygodnie przed rozpoczęciem Konkursu. W momencie powołania Kapituły Konkursowej nastąpi również wybór jej Przewodniczącego spośród członków. W przypadku zmian osobowych w Kapitule Konkursowej Organizator poinformuje o tym fakcie za pośrednictwem strony internetowej Konkursu.
 4. Decyzje Kapituły Konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

§6 Tryb wyłaniania zwycięzcy

 1. Procedura wyłaniania zwycięzcy ma charakter trzyetapowy i dokonywana jest przez przedstawicieli Organizatora oraz Kapitułę Konkursową.
 2. W etapie pierwszym zgłoszenia konkursowe sprawdzane są przez przedstawicieli Organizatora pod względem spełnienia warunków formalnych. Zgłoszenia nie spełniające w ocenie Organizatora wymagań formalnych niniejszego Regulaminu nie zostaną przyjęte.
 3. W etapie drugim, zgłoszenia konkursowe, które spełniają wymogi formalne, zostaną ocenione przez członków Kapituły Konkursowej przy wykorzystaniu standardowego klucza oceny. Oceniane będą przede wszystkim następujące aspekty:
  1. znaczenie dla rozwoju polskiego przemysłu chemicznego,
  2. innowacyjność,
  3. potencjał komercjalizacyjny i inwestorski.
 4. Na podstawie oceny członków Kapituły Konkursowej wyłoniona zostanie grupa finalistów Konkursu w liczbie 3 – 5 osób (Finaliści), w zależności od jakości i poziomu przesłanych zgłoszeń.
 5. Zgłaszający zakwalifikowani do grona Finalistów Konkursu zostaną o tym fakcie niezwłocznie poinformowani przez Organizatora za pośrednictwem poczty elektronicznej i tradycyjnej.
 6. Finaliści Konkursu zostaną ocenieni przez Członków Kapituły Konkursowej w trakcie bezpośredniego spotkania oraz na podstawie ok. 10-minutowej prezentacji dokonań i odkryć naukowych Finalistów. Członkowie Kapituły Konkursowej ocenią wówczas znaczenie prezentowanych dokonań dla rozwoju polskiego przemysłu chemicznego, innowacyjność prowadzonych badań lub opracowanych wynalazków oraz ich potencjał inwestorski i komercjalizacyjny.
 7. Każdemu z Finalistów Konkursu przysługiwać będzie podwójne zaproszenie na Galę Finałową, podczas której ogłoszone zostaną wyniki Konkursu.

§7 Nagroda

 1. Nagroda Główna w Konkursie wynosi 1.000.000,00 polskich złotych netto i jest wypłacana przez Organizatora zwycięzcy Konkursu, wskazanemu jednomyślnie przez Kapitułę Konkursową, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Kapituła Konkursowa może na dowolnym etapie Konkursu odstąpić, według własnego uznania, od przyznania Nagrody Głównej. W przypadku braku jednomyślności Kapituły w sprawie przyznania Nagrody Głównej, Kapituła nie wskazuje Zwycięzcy Konkursu.
 3. Zwycięzca Konkursu wyraża zgodę na podanie do wiadomości publicznej jego imienia, nazwiska oraz wizerunku w celach komunikacyjnych Organizatora.
 4. W przypadku nieprzyznania przez Kapitułę Konkursową Nagrody Głównej, Kapituła uprawniona będzie do przyznania nie więcej niż trzem Finalistom „Wyróżnień” w kwocie nieprzekraczającej 100.000 zł za każde Wyróżnienie.
 5. Organizator ogłosi Zwycięzcę Konkursu podczas Gali Finałowej kończącej Konkurs, która odbędzie się w lutym 2017 roku. Do tego czasu Organizator zachowa w tajemnicy nazwisko Zwycięzcy Konkursu. Każdy z Finalistów zostanie listownie zaproszony na Galę Finałową, gdzie ogłoszone zostanie nazwisko Zwycięzcy Konkursu.
 6. Do Nagrody zostanie dodana nagroda pieniężna w kwocie stanowiącej 11,11% wartości danej Nagrody. W takim przypadku, część nagrody, stanowiąca dodaną kwotę pieniężną, nie zostanie wypłacona zwycięzcy, lecz pobrana przez Organizatora, przed wydaniem zwycięzcy Nagrody, jako 10% zryczałtowany podatek dochodowy, od łącznej wartości Nagrody, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r, Nr 14, poz. 176 z późn. zm.)
 7. Przyznana Nagroda przepada w następujących przypadkach:
  1. Nieodebrania jej przez Zwycięzcę konkursu w ciągu 3 miesięcy od decyzji Kapituły Konkursowej o jej przyznaniu;
  2. Jeżeli w dniu jej odbioru Zwycięzca nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych;
  3. Jeżeli najpóźniej w dniu jej odbioru Zwycięzca Konkursu odwołał zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celu przeprowadzenia Konkursu lub zgodę na przetwarzanie danych osobowych, to jest imienia, nazwiska i wizerunku, w celach komunikacyjnych Organizatora, to jest podania do wiadomości publicznej informacji o Zwycięzcy Konkursu.
 8. Zwycięzca Konkursu jest zobowiązany do zwrotu Nagrody Organizatorowi w  przypadku, w którym po otrzymaniu Nagrody, odwołał zgodę na przetwarzanie danych osobowych, to jest imienia, nazwiska i wizerunku, w celach komunikacyjnych Organizatora, to jest podania do wiadomości publicznej informacji o Zwycięzcy Konkursu.

§8 Czas trwania konkursu

 1. Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są od 1 maja do 31 października 2016 roku.
 2. Termin zgłoszeń konkursowych upływa 31 października  2016 roku o godzinie 23:59.
 3. Weryfikacja nadesłanych zgłoszeń, z punktu widzenia spełnienia kryteriów formalnych i merytorycznych, dokonana zostanie w okresie od 1 listopada  do 31 listopada 2016 roku.
 4. Analiza merytoryczna wniosków konkursowych oraz wybór listy Finalistów dokonany zostanie przez Kapitułę Konkursową w okresie od 1 do 31 grudnia..
 5. Spotkania Finalistów Konkursu oraz prezentacje przy udziale Członków Kapituły Konkursowej odbędą się w terminie między 1 stycznia, a 31 stycznia 2017 roku, przy czym dokładna data zostanie wskazana Finalistom w listach informujących o zakwalifikowaniu się do ścisłego grona finałowego Konkursu.
 6. Członkowie Kapituły Konkursowej dokonają wyboru zwycięzcy Konkursu, nie później niż do 15 lutego 2017 roku.
 7. W czasie od wybrania zwycięzcy Konkursu do daty uroczystej Gali Finałowej informacja o zwycięzcy konkursu zostanie zdeponowana u prawnika, czuwającego nad przebiegiem Konkursu oraz nie zostanie przekazana do wiadomości osób trzecich.
 8. Oficjalne ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w trakcie Gali Finałowej w Warszawie. Dokładna data wydarzenia zostanie podana do wiadomości w późniejszym okresie.

§ 9 Ochrona danych osobowych uczestników Konkursu

 1. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Synthos S.A. z siedzibą w Oświęcimiu przy ul. Chemików 1, 32-600 Oświęcim, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000038981, NIP 549-00-02-108, wysokość kapitału zakładowego i wpłaconego 39 697 500 zł., zwany dalej w § 9 Administratorem.
 2. Dokonując zgłoszenia do Konkursu uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych uczestnika zawartych w formularzu zgłoszeniowym, o którym mowa w § 4, w celu przeprowadzenia Konkursu oraz zgodę na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych uczestnika, to jest imienia, nazwiska i wizerunku, w celach komunikacyjnych Administratora, a więc podania do wiadomości publicznej informacji o Zwycięzcy Konkursu.
 3. Zgody, o których mowa w pkt 2 są dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w Konkursie oraz otrzymania Nagrody.
 4. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane przez Administratora wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w celach komunikacyjnych Administratora, to jest podania do wiadomości publicznej imienia, nazwiska oraz wizerunku Zwycięzcy Konkursu.
 5. Osobie, której dane dotyczą przysługuje w każdym czasie prawo odwołania zgód, o których mowa w pkt 2. Odwołanie którejkolwiek ze zgód jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie. Odwołanie przez Zwycięzcę Konkursu zgody na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych uczestnika, to jest imienia, nazwiska i wizerunku, w celach komunikacyjnych Administratora, to jest podania do wiadomości publicznej informacji o Zwycięzcy Konkursu jest równoznaczne z rezygnacją z Nagrody, a w przypadku odwołania zgody po otrzymaniu Nagrody – skutkuje obowiązkiem zwrotu Nagrody.
 6. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści jej danych osobowych i prawo poprawiania danych osobowych.

§10 Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 6 kwietnia 2016 roku i obowiązuje do czasu zakończenia Konkursu, czyli do 28 lutego 2017 roku. Organizator dopuszcza możliwość zmiany zapisów Regulaminu podczas trwania konkursu, bez podania przyczyn. Informacje o każdorazowej zmianie treści Regulaminu pojawią się na stronie internetowej Konkursu.
 2. Organizator zastrzega sobie możliwość niewybrania zwycięzcy Konkursu, w przypadku niejednomyślnej decyzji Kapituły Konkursowej, co do wskazania zwycięzcy. Wysokość nagród dla Finalistów w przypadku niewybrania Zwycięzcy określa § 7 ust. 3
 3. Wszystkie materiały związane z Konkursem przekazane Organizatorowi nie podlegają zwrotowi.
 4. Informacja o ewentualnych zmianach w Regulaminie pojawi się na stronie internetowej Konkursu.
 5. We wszystkich przypadkach nieokreślonych w Regulaminie oraz w przypadkach, które pojawią się podczas Konkursu ostateczną decyzję podejmuje Organizator, przy ewentualnej konsultacji z Przewodniczącym Kapituły Konkursowej.
 6. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę majątkową lub niemajątkową poniesioną przez uczestnika w wyniku wzięcia udziału w Konkursie lub w związku z przyznaniem bądź nieprzyznaniem nagrody.

Patroni honorowi konkursu

Patroni medialni konkursu

Patroni honorowi konkursu

Patroni medialni konkursu