FAQ

Poniżej prezentujemy listę najczęściej pojawiających się pytań dotyczących konkursu
oraz odpowiedzi na nie. Lista pytań i odpowiedzi jest otwarta i na bieżąco będziemy ją uzupełniać
o zagadnienia, które wymagają odpowiedzi na naszej strony.

Czy jeśli ukończę 50. rok życia 2 maja 2016 roku to mogę wziąć udział w konkursie?

Tak, jeśli 50. rok życia zostanie ukończony po rozpoczęciu konkursu, to osoba może wziąć w nim udział.

Czy wygraną muszę przeznaczyć na dalsze badania naukowe?

Nie, cel na który zostanie przeznaczona nagroda w wysokości miliona złotych nie jest określony przez Organizatora. Tylko od zwycięzcy zależy, na co zostaną przeznaczone wygrane środki.

Co jeśli nie załączę wymaganych dokumentów przez Organizatora? Czy będę proszony o ich uzupełnienie?

Brak wymaganych w regulaminie dokumentów oznaczać będzie, iż zgłoszenie będzie traktowane jako niespełniające kryterium formalnego i nie będzie podlegać ocenie przez Kapitułę Konkursu. Organizator nie będzie występował o uzupełnienie materiałów.

Czy jeśli nie załączę dodatkowych dokumentów w postaci wskaźniku Hirscha, publikacji naukowych lub zgłoszeń patentowych to moje zgłoszenie nie zostanie rozpatrzone?

W przypadku nie załączenia dodatkowych dokumentów zgłoszenie do konkursu będzie rozpatrywane, jednak Kapituła Konkursu może w każdej chwili wystąpić do zgłaszającego się o udostępnienie dodatkowych dokumentów, w tym wymienionych powyżej.

Czy od wygranej muszę zapłacić podatek?

Nagroda zostanie powiększona o kwotę należnego podatku dochodowego, tj. 11,11% wartości nagrody i nie zostanie wypłacona zwycięzcy, ale pobrana przez Organizatora, jako 10% zryczałtowany podatek dochodowy od łącznej wartości nagrody i przekazana do właściwego Urzędu Skarbowego.

Czy Synthos chce coś w zamian za udział w konkursie?

Celem konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie najlepszego polskiego chemika. Udział w konkursie nie wymaga dalszej współpracy z Synthos, jednak Organizator jest otwarty na przyszłą, dobrowolną współpracę na zasadach komercyjnych z osobami, które zgłosiły swój udział w konkursie.

Czy jeśli wygram, to prawa do mojego odkrycia/wynalazku przechodzą na Synthos?

Nie, Organizator nie oczekuje w zamian za przyznanie nagrody zrzeczenia się praw do opracowanego odkrycia lub wynalazku. Może jednak nawiązać ze zwycięzcą współpracę na zasadach komercyjnych.

Czy mogę wziąć udział w konkursie, jeśli w zgłoszonym przeze mnie patencie są współwynalazcy?

Tak, do konkursu zgłaszać się mogą naukowcy, którzy pracowali w zespołach badawczych nad zgłaszanym opracowaniem lub wynalazkiem i w których patencie zgłoszeni są współwynalazcy.
W takim przypadku jednak zgłoszenie dokonane być powinno przez wiodącego naukowca.

Właścicielem mojego wynalazku jest uczelnia, czy w takim wypadku jestem wykluczony z konkursu?

Organizator nie rości sobie praw do opracowanego wynalazku bądź dokonanego odkrycia, dlatego kwestia własności intelektualnej nie jest brana pod uwagę. Dla organizatora istotne jest by odkrycie lub wynalazek zostało zgłoszone przez jego odkrywcę a nie właściciela praw.

Czym jest wniosek konkursowy i jaką powinien mieć objętość?

Wniosek konkursowy stanowi dokument opisujący zgłaszane odkrycie/wynalazek. Opis taki nie powinien przekroczyć objętości 5 stron znormalizowanego maszynopisu (tj. 1800 znaków).

Czym jest skrócony opis zgłaszanego odkrycia/wynalazku?

Skrócony opis zgłaszanego odkrycia/wynalazku jest 1-stronicowym streszczeniem zgłaszanego wniosku. Opis ten nie powinien przekroczyć 1800 znaków.

Czy we wniosku konkursowym mogą się znaleźć ilustracje?

Tak, jeśli ilustracje bądź grafiki dotyczą zgłaszanego w konkursie projektu odkrycia/wynalazku to mogą zostać dołączone do wniosku konkursowego.

W jakim języku powinien być przygotowany wniosek?

Wniosek konkursowy powinien być przygotowany w języku polskim. Zgodnie z regulaminem konkursu w językach polskim i angielskim powinien zostać przedstawiony tylko życiorys naukowca (Curriculum Vitae).

Patroni honorowi konkursu

Patroni medialni konkursu